Babayi ang nagakahul–an

1Brising

1 BILLION RISING | Every year on February 14 since 2012, Gabriela, a national women’s organization, has launched the 1 Billion Rising, an internationally coordinated action to stop violence against women and children through dance./Sine Panayanon

Ang kakulangon kag kawad-on sang trabaho
Nga sa kababainhan ginadingot sang gobyerno
Mabiktima sang pagpa-migos kag pagpang-abuso
Sa mga lugar nga kon sa diin sila nagapang-empleyo

Ang iban mapilitan sa pagprostitute
Bangod sa pagpangabuhi nga tuman ka pura-ot
Kag madamo man sa kababainhan ang nagaabrod
Bisan pa nga may kinagamo sa iban nga pungsod

Sa sitentay dose ponto dose porsyento ka mga kababainhan nga OFW
Sisenta porsyento gid ang naga-ubra sa lawasnon nga sirbisyo
May ara nga 15, may ara man 29 sa edad nila wala naga bali.
Ang improtante sa remittance may unod ang kaban sang gobyerno

Ang babayi ang masami nga mahul-an
Bangod sa subra nga kapigusan
Masami nga mabiktima
Sang garuk nga kultura kag sistema

Ang gobyerno nagapabulag sa kahimtangan
Sa mga pag-antos sang kababainhan
Problema sa panimalay kag sa eskwelahan
Nagapanghakroy sa pundo kon ginakulang

Babayi ang nagapalibog sa mga galastusan
Kag sa bisan ano man nga mga balayran
Kon kulang ang pundo sa pinangabudlayan
Sa pagpangutang mapilitan kag ang babayi ang mahul-an

Nagbangon ang iban nga kababainhan
Agud nga ang garuk nga kultura kag sistema pakigbatu-an
Gin duso sa gobyerno ang pagpangabuhi nga desente
Kag ginpakigbato ang moral nga dignidad sang mga babayi

Artista kag Manunulat nga Makibanwahanon (AMBON)
Pebrero 13, 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s